Ako je to vlastne s FPÚaO (fond opráv)

Prostriedky z FPÚaO musia byť a budú použité výlučne v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.
Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu a opravy balkónov a lodžií.

Definované hranice „spoločného majetku“ vlastníkov umiestnených v jednotlivých bytoch – t.j. ich oprava a údržba sa hradí zo spoločného FPÚaO domu:

- rozvody SV,TÚV v stupačke vrátane hlavných uzatváracích armatúr
- rozvody UK v bytoch po regulačný a uzatvárací ventil (okrem termohlavice)
- rozvody plynu v stupačke vrátane hlavnej pákovej uzatváracej armatúry
- rozvody kanalizácie v stupačke vrátane pripojovacích spojov do spoločnej kanalizačnej rúry

Samozrejme niektoré poruchy a závady aj mimo uvedených „hraníc“ je potrebné riešiť v spolupráci s funkcionármi spoločenstva, ale náklady na odstránenie závad bude hradiť vlastník bytu zo svojej zálohovej platby – položka prevádzka bytu.

Odporúčam preto, aby si každý vlastník včas vykonával bežnú údržbu všetkých zariadení umiestnených vo svojom byte (očistenie a nátery radiátorov, chod všetkých uzatváracích armatúr a termohlavíc, skontroloval či nie je netesnosť na rozvodoch SV, TUV, UK a kanalizácie v stupačke, kúpelni, WC.....).
Pri zistených netesnostiach na plyne – na šróbeniach pripájajúcich plynomer - kontaktujte prosím poruchovú službu SPP, ich povinnosťou je poruchu bezplatne odstrániť.
Na rozvodoch elektriky si zabezpečte podoťahovanie šróbov nielen pri ističoch, vypínačoch, ale aj v zásuvkách (niektoré totiž slúžia aj ako „rozvádzač“).