Ako je to vlastne s pitnou (studenou) vodou

Dodané množstvo SV do príslušného domu sa meria centrálnym fakturačným meračom na päte domu. Toto dodané množstvo sa musí dodávateľovi zaplatiť. Platíme ho mesačne z nášho účtu. Cenu SV tvorí tzv. vodné (za dodanie SV) a stočné (za odvedenie vody). Pre bytový dom to rozlišovať nemá význam. Je to vždy súčet týchto cien.
V každom byte sú namontované pomerové merače spotreby SV (vybavenie bytu, ktorý zo zákona musí byť v 6 ročných intervaloch úradne overovaný príp. vymenený za nový, na náklady vlastníka bytu).
Spotreba SV vypočítaná súčtom z bytových vodomerov nikdy nie je totožná zo spotrebou SV odčítanou z fakturačného merača na päte domu. Rozdiel v spotrebe, ktorý je žiaľ vždy v neprospech bytov sa potom rozúčtuje pomocou koeficientu, ktorý je potom pre každý byt rovnaký.
Snahou užívateľov bytov by preto malo byť tento koeficient neustále vylepšovať. (aby bol blízky 1,00).
Hlavné nemerané úniky SV sú na netesných WC a pri kvapkajúcich kohútikoch.
Zodpovedný prístup samotných užívateľov bytov je preto veľmi dôležitý a v konečnom dôsledku bude v prospech ich samotných. Odporúčam preto každému vlastníkovi mesačne kontrolovať stav vodomerov a rozvody vody v byte.

Odporúčanie: úniky SV z netesných WC sa dajú minimalizovať inštaláciou solenoidových ventilov.
(overené v praxi - náklady na inštaláciu sú oproti možným únikom zanedbateľné)