Ročné vyúčtovanie nákladov bytu

Obsahom vyúčtovania je podrobný prehľad o spotrebách médií, nákladoch na ne a o zálohových platbách. Nachádzajú sa v ňom údaje jednak celý dom a samozrejme pre konkrétny byt vlastníka.
Z údajov je zrejmý aj vznik preplatku resp. nedoplatku konkrétneho bytu.

Pre pochopenie vyúčtovania je dôležité si uvedomiť nasledovné:

- Vyúčtovanie nákladov bytu sa uskutočňuje vždy voči predpisu (mesačné kalkulácie)– nie voči skutočným úhradám.

- Rozdiel skutočných úhrad vlastníka bytu voči predpisu je uvedený v položke „Stav na osobnom účte“.
Tento účet bytu je sledovaný kontinuálne z dôvodu poznania aktuálneho stavu preplatkov a nedoplatkov. Vo vyúčtovaní je potom uvedené, že stav účtu je k termínu DD.MM.RRRR
Je to termín, do ktorého sa sledovali platby vlastníkov na účet spoločenstva a vypracovávalo sa vyúčtovanie.

- Po vyrovnaní preplatkov a nedoplatkov z „vyúčtovania“ sa tento osobný účet k uvedenému termínu vynuluje a znovu sa bude meniť podľa rozdielu uskutočnených mesačných platieb voči mesačnému predpisu za príslušný byt.

Po obdržaní vyúčtovania môže každý vlastník bytu požiadať o vysvetlenie vzniku jeho preplatku príp. nedoplatku predsedu spoločenstva alebo členov rady.