Mesačné kalkulácie preddavkov

Kalkulácie (mesačné zálohové preddavky) sa členia na 3 hlavné skupiny nasledovne:

  A) Preddavky na zabezpečenie výkonu správy bytového domu a bytov
  1. Poplatok za správu bytového domu a bytov
  B) Preddavky za plnenia spojené s užívaním bytov
  2. Preddavok na UK
  3. Preddavok na TUV
  4. Preddavok na SV (vodné a stočné)
  5. Preddavok na prevádzku bytu, energie a služby
  C) Preddavky na účely prevádzky, údržby a opráv bytového domu
  6. Príspevok do FPÚaO domu

Kalkulácie pre jednotlivé byty sa určujú 1x za rok, vždy v novembri príslušného roka a sú platné pre celý nasledujúci kalendárny rok.

Hlavným dôvodom pre toto rozhodnutie bolo zbytočné nezaťažovanie vlastníkov bytov a uľahčenie kontroly jednak ročného vyúčtovania nákladov bytov a aj celého hospodárenia spoločenstva samotnými vlastníkmi. Presný podrobný popis pre určovanie mesačných kalkulácii a následného vyúčtovania nákladov bol každému vlastníkovi odovzdaný pri založení spoločenstva.